inzichtenbevrijding-main_mirror

Contact &
Overig

Contactpersonen

Dharmaleraar
Doshin Houtman    doshin@inzichtenbevrijding.nl    013 463.18.47

Secretaris
Lies Hettelaar    secretariaat@inzichtenbevrijding.nl    040 285.08.65

Informatie & Registratie
Yvonne Molenaar    info@inzichtenbevrijding.nl    06 28.04.29.30

Webredacteur
Rien Deijkers    webredactie@inzichtenbevrijding.nl


Adres

Sanghacentrum Inzicht & Bevrijding
Dragonstraat 11-13
5044 HR  Tilburg

Stichting Inzicht & Bevrijding
Auteurslaan 176
5044 MD  Tilburg


Bankrekening

Stichting Inzicht en Bevrijding : Rekeningnummer: 1145.52.169; IBAN  NL02 RABO 0114 5521 69; BIC RABONL2U.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarom, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van de belastingen.

Dana voor het onderricht: rekeningnummer: 1077.36.772. t.n.v. D. Houtman; IBAN NL28 RABO 0107 7367 72;  BIC RABONL2U.


Links

www.boeddhisme.nl

Boeddhistische Unie Nederland

www.boeddhistischeomroep.nl

Boeddhistische Omroep Stichting

www.dhammadenasangha.com

Vipassana-centrum opgezet door Ruth Denison

www.sati.nl

Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg

www.simsara.nl

Algemene informatie op het gebied van vipassana-meditatie in Nederland

www.asoka.nl

Uitgever van boeddhistische literatuur

www.noregt.com

Ontwerp en fotografie van deze website


De Stichting Inzicht & Bevrijding

De stichting is bij de Belastingdienst aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de stichting als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.
Fiscaal nummer: 8222.29.973

KvK : 17282208

Adres: Auteurslaan 176, 5044MD Tilburg
Oefen centrum: Dragonstraat 11-13, 5044HR Tilburg
Informatie & Registratie:  info@inzichtenbevrijding.nl;  tel: 06-28042930
Secretariaat: secretariaat@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 040-2850865
Leraar: doshin@inzichtenbevrijding.nl. Tel: 013-4631847
Rekening :  IBAN  NL02 RABO 0114 5521 69 ;  BIC RABONL2U

Bestuur:
Voorzitter: Yvonne Molenaar
Secretaris: Lies Hettelaar
Penningmeester: Thomas Leder
Algemeen lid: Willie Brunekreeft

Beleidsplan:

BELEIDSPLAN STICHTING SANGHA INZICHT EN BEVRIJDING  2014-2015

OPRICHTING STICHTING
De stichting is opgericht bij akte op vijfentwintig maart tweeduizend tien verleden voor notaris mr. J. Kos te Hilvarenbeek. Volgens de vastgestelde statuten is het doel van de stichting:
1.  De stichting heeft ten doel het bevorderen van geluk, wijsheid en mededogen voor alle levende wezens door middel van een Boeddhistische oefenpraktijk.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
a.  door het organiseren van:
-  meditatiebijeenkomsten
-  retraites;
-  bijeenkomsten om te reflecteren op de leefwijze met behulp van Boeddhistische aanbevelingen; en
-  bijeenkomsten met een sociaal karakter, zoals bijvoorbeeld lezingen, themabijeenkomsten en lees- en studiegroepen
b.  door zo nodig  Boeddhistische leraren aan te trekken die bevoegd zijn om onderricht te geven.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting dient het algemeen maatschappelijk belang.

DOEL en  BEOOGDE RESULTATEN
Het doel van de Stichting is om zo veel mogelijk mensen te interesseren in de Boeddhistische leefwijze. Ze doet dit omdat ze uit ervaring weet dat dit in het alledaagse leven een grote hulp kan zijn.  Mensen die mediteren leren om met verhoogde aandacht (van moment tot moment) beter om te gaan met alle uitdagingen die het leven biedt. Ze leren alles met wijsheid en mededogen tegemoet te treden. Deze leefwijze kan een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin men elkaar zonder vooroordelen op een open en vriendelijke manier tegemoet treedt.

STICHTING en SANGHA
De Stichting bestaat uit een groeiende gemeenschap van Boeddhistische beoefenaren. In het Boeddhisme wordt de gemeenschap aangeduid als Sangha.
Het bestuur heeft in juli 2011 besloten om als naam voor de gemeenschap de institutionele term Stichting te vervangen door Sangha.
Om de beoogde resultaten te bereiken heeft de Stichting zich de opdracht gesteld om via de Sangha de in de volgende paragraaf genoemde activiteiten en werkzaamheden uit te voeren. Er wordt ingezet op een zo hoog mogelijke kwaliteit van activiteiten, gericht op stabiliteit en continuïteit.  Het streven is om gunstige voorwaarden te creëren voor een duurzame uitoefening van de activiteiten en werkzaamheden. Gunstig in die zin dat de Sangha uitdrukkelijk iedereen in de gelegenheid wil stellen om mee te kunnen doen. Dat wil zeggen dat voor minder draagkrachtige deelnemers er middelen beschikbaar worden gesteld om mee te doen aan zowel meditatiebijeenkomsten als retraites. Gunstig ook door het verschaffen van een goede uitrusting (meditatiekussens, bankjes e.d.) voor alle deelnemers. Gunstig ook in de zin van het beschikbaar kunnen stellen van een geschikte meditatieruimte.
De Stichting vindt het belangrijk een permanente meditatieplek aan de Sangha te kunnen aanbieden. Voor de retraites wordt steeds gezocht naar geschikte gelegenheden zoals kloosters.
Het werven van deelnemers gaat tot nu toe via mondelinge overgave, het aanbieden van een goed bereikbare actuele website en het aankondigen van activiteiten in Boeddhistische bladen en of tijdschriften. Regelmatig wordt geëvalueerd of deze vorm van “ledenwerving” nog volstaat en of gezocht moet worden naar alternatieven.
De in dit plan vermelde activiteiten en werkzaamheden alsook de hier gestelde doelen en beoogde resultaten zullen eind 2013 geactualiseerd worden en in dit document worden geïntegreerd met het oog op realisatie ervan in de periode 2014-2015. Het plan is gericht op het realiseren van een goede continuering van de Stichting met het scheppen van goede voorwaarden voor de uitbouw ervan.

BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE ACTIVITEITEN en WERKZAAMHEDEN

Meditatiebijeenkomsten:
De Boeddhistische oefenpraktijk krijgt onder meer vorm door middel van het organiseren van meditatiebijeenkomsten. Inhoudelijk is gekozen voor Vipassana meditatie: een meditatievorm die gericht is op het verwerven van wijsheid en mededogen door middel van aandacht, met toevoeging van accenten uit de Zen-meditatie.
Twee keer per jaar wordt een introductiecursus van 5 of 6 weken aangeboden. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk.
Verder zijn er doorgaande meditatiebijeenkomsten voor gevorderden. Er zijn meditatie-bijeenkomsten op maandag- en dinsdagavond , en op woensdagmorgen.
De totale capaciteit voor deze bijeenkomsten is momenteel drie keer 17  = 51 deelnemers. Voor de begrotingen van 2014 en 2015 gaan we uit van 35 deelnemers aan de doorgaande bijeenkomsten en 12 belangstellenden voor de beginnerscursus.
Vanaf januari 2014 zal er twee keer per week in de vroege ochtend een inloop meditatie zijn die voor iedereen toegankelijk is.
Eens per maand is er een open meditatieavond waarin een gesprek met de leraar mogelijk is. Ook is er eens per maand op zondagmorgen een meditatiebijeenkomst waarin iedereen die bekend is met meditatie welkom is. Aansluitend is er de mogelijkheid voor informele ontmoeting.

Retraites: 
Er wordt per jaar een aantal meditatiedagen (± 8) in Tilburg gehouden. Een tweetal meditatiedagen is  voorzien buiten Tilburg. Er worden weekend retraites georganiseerd (2 per jaar). Verder zijn er in de zomer en in de winter retraites van (ruim) een week. Deze retraites zijn toegankelijk voor mensen die meditatie ervaring hebben.
De groepsgrootte voor de meditatiedagen is maximaal 17 personen. Dit houdt verband met de capaciteit van de ruimte. Bovendien wil de leraar voldoende aandacht kunnen besteden aan het individu en moet er een groepsdiscussie mogelijk zijn.
De groepsgrootte voor de retraites is op 28 gemaximeerd. Dit heeft te maken met de begeleidingswijze van de leraar.
Gezien de te verwachten belangstelling houden de begrotingen van 2014 en 2015 rekening met een raming van 15 deelnemers per meditatie-dag en 25 deelnemers voor een retraite. (gebaseerd op ervaringsgegevens).

Reflectiebijeenkomsten:
Ongeveer eens per maand wordt er een avond belegd waarin gereflecteerd wordt op boeddhistische leefregels (precepten). Dit bevordert het welzijn van de beoefenaren en hun omgeving. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk.
Bijeenkomsten met een sociaal karakter:
Er zijn groepen die gezamenlijk een (boeddhistisch boek) lezen. De deelnemers aan deze groepen wisselen daarover ervaringen uit. Deze bijeenkomsten worden komende jaren voortgezet. 
Eens per maand ( behalve in juli en augustus) is er op zaterdag een klus ochtend. Er wordt gemediteerd en samen onderhoud gepleegd aan de ruimtes.
Ongeveer tweemaal per jaar organiseert de Sangha een zogenaamde Sanghabijeenkomst. Het betreft bijeenkomsten die bedoeld zijn om elkaar beter te leren kennen. De bijeenkomsten dragen vooral een informeel karakter. (Nieuwe) leden maken onderling kennis en wisselen uit rond een boeddhistisch thema. Met ingang van 2014 wordt er in juli een afsluiting van het seizoen georganiseerd.  De bijeenkomsten kunnen tevens aanleiding zijn om nieuwe ideeën te toetsen of activiteiten te evalueren.

Ruimte
Alle bijeenkomsten en de Tilburgse meditatiedagen vinden plaats in het gebouw aan de Dragonstraat 11-13.
Het verblijf in dit gebouw heeft een tijdelijk karakter. Officieel is het  gebouw via FMT vastgoedbeheer in bruikleen. Het gebouw is eigendom van de gemeente Tilburg en het is de bedoeling dat het verkocht gaat worden. Als er een koper gevonden wordt zal het gebouw binnen een maand  verlaten moeten worden en zal er op korte termijn  een nieuw onderkomen gezocht moeten worden.
In de tijd dat het gebouw gebruikt kan worden zal er zo veel mogelijk aan fondswerving gedaan worden. De hoop is  in de toekomst een ruimte te vinden die permanent tot  beschikking van de sangha staat, bij voorkeur gekocht of als dit niet mogelijk is gehuurd.
De meditatiedagen buiten Tilburg worden in principe gehouden op Landgoed Blijendijk. De meditatieruimte daar  biedt plaats aan 20 personen.
De meerdaagse retraites vinden doorgaans plaats in daarvoor geschikte kloosters.

Website
De stichting heeft een eigen website waarin alle informatie over doelstelling, activiteiten, werkzaamheden en planning is terug te vinden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat ook communicatie over deelname etc. zoveel mogelijk via de digitale weg plaatsvindt. De website wordt zeer regelmatig geactualiseerd. Zie http://www.inzichtenbevrijding.nl

Nieuwsbrief
Ongeveer twee keer per jaar verschijnt de elektronische nieuwsbrief waarin informatie wordt gegeven over de activiteiten van de Sangha.

Aantrekken  Boeddhistische leraren en training van meditatiebegeleiders:
Indien gewenst kunnen boeddhistische gastleraren worden uitgenodigd.
Vanaf januari 2012 zijn er een aantal vaste deelnemers aan de meditatiebijeenkomsten van de Sangha door de leraar opgeleid c.q. getraind tot meditatiebegeleider. Zij hebben minimaal vijf jaar Vipassana onderricht gevolgd c.q. Vipassanameditatie  gedaan en zij voelen zich thuis  in de Sangha.
Deze training omvatte een periode van 2 jaar waarin naast de meditatieve oefening het inzicht ook verdiept werd door middel van studie van het Boeddhisme.  Tijdens meditatiedagen en retraites hebben zij  verschillende taken m.b.t. de meditatieoefening op zich genomen. Zij zijn getraind om zelfstandig beginnersgroepen te kunnen (bege)leiden en zij worden  in staat gesteld geleidelijk aan ook  andere meditaties  te verzorgen.
In december 2013 zullen vijf mediatiebegeleiders hun training voltooien.
Naast deze groepstraining zal er in de toekomst een mogelijkheid bestaan om deelnemers die graag het pad van meditatiebegeleider willen volgen, bij gebleken geschiktheid,  een individueel traject aan te bieden. 
Boeddhistische leraar:
De leraar die verbonden is aan de stichting is Mw. Doshin Houtman.  Zij is gekwalificeerd leraar in twee boeddhistische stromingen te weten:  Zen en Vipassana. Zij is bevoegd tot het opleiden van aankomende leraren uit de Sangha. Zij is verantwoordelijk voor het spirituele programma.

BESTUUR
Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid. Het betreft achtereenvolgens: Mw. Yvonne Molenaar, Mw. Lies Hettelaar,  Hr. Thomas Leder en Mw. Willie Brunekreeft.
Verder is er een sanghalid die het bestuur vertegenwoordigt in de Boeddhistische Unie Nederland. De website wordt  ook door een sanghalid verzorgd.
Het bestuur streeft er naar om waar nodig zo veel mogelijk  taken te delegeren.

BESCHRIJVING VAN DE WIJZE WAAROP DE INSTELLING FONDSEN WIL VERWERVEN
De grootste bron van inkomsten zal bestaan uit inkomsten uit de hierboven genoemde activiteiten: meditatiebijeenkomsten, -dagen en retraites. Verdere bronnen zullen voorlopig voor deze planperiode donaties zijn van deelnemers die naar aanleiding van de gevolgde activiteiten een extra bijdrage kunnen missen. De deelnemers worden daartoe via de website en een nieuwsbrief uitgenodigd.
De Stichting is erin geslaagd om per 1-1-2011 de ANBI-status te verwerven (Zie beschikking van 1 september 2011) mede met het oog op het in de toekomst opzetten van grootschaligere donateursacties. In de volgende twee jaar zal de stichting hieraan gevolg geven. Het bestuur of een werkgroep zal het voortouw hierin nemen.

BESCHRIJVING VAN DE WIJZE WAAROP DE INSTELLING VERKREGEN INKOMSTEN WIL BEHEREN
Zoals in de statuten is vermeld zal het vermogen van de stichting worden gevormd door:
het oprichtingskapitaal;  subsidies en donaties; schenkingen, erfstellingen en legaten; inkomsten uit activiteiten; en alle andere wettige baten.
In artikel 9 van de statuten onder het kopje “Boekjaar en jaarstukken” staat vermeld hoe de stichting haar middelen zal beheren. De stichting zal een deugdelijke administratie voeren. Daartoe heeft de stichting een op haar activiteiten en werkzaamheden toegesneden eenvoudig hanteerbaar administratiesysteem  opgezet. Tevens zullen jaarstukken worden opgemaakt in de vorm van begrotingen, balans, staat van baten en lasten.  Alle financiële mutaties en transacties worden giraal verwerkt via Rabobankrekeningnummer 1145.52.169. Er is geen kas. Op deze wijze zal de stichting te allen tijde openheid van zaken kunnen geven van rechten en verplichtingen van de stichting.

BESCHRIJVING VAN DE WIJZE WAAROP EN AAN WELKE DOELEN DE FONDSEN WORDEN BESTEED
De kosten van de stichting bestaan uit:
• Het betalen van huur van de ruimtes waar de meditatiebijeenkomsten worden gehouden, organisatie- en verblijfskosten van de retraites.
• Het bijdragen aan de kosten van ondersteuning voor de leraar (hulp bij organisatie en praktische zaken) tijdens retraites.
• Administratiekosten en andere kleinere kosten zoals vermeld in de begroting.
• Het faciliteren van activiteiten en bijeenkomsten voor minder draagkrachtige deelnemers.
• Het reserveren van middelen voor een permanente meditatieruimte in de vorm van een Centrum voor de uitvoering van de door de Stichting te organiseren activiteiten en uit te voeren werkzaamheden.

Toelichting laatste punt. Om door te kunnen groeien wil de Stichting ook in de toekomst beschikken over een eigen ruimte / centrum waarin het mogelijk is om voor een geïnteresseerd publiek meer en met meer regelmaat activiteiten te kunnen organiseren. Het spreekt voor zich dat hiervoor ook meer middelen zullen moeten worden gegenereerd. Zie paragraaf over de werving van middelen. De Stichting geeft de voorkeur aan het op termijn kopen van een eigen pand. Op korte of middellange termijn is het realistisch om uit te gaan van huur.
De Stichting zal geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
De Stichting kent geen vacatiegelden. Wel kan de stichting reiskosten/ onkostenvergoeding uitkeren.
De stichting is opgericht om duurzaam en stabiel te blijven functioneren. Het is evenwel voorstelbaar om welke reden dan ook, dat de Stichting moet worden ontbonden. In de statuten van de Stichting is in artikel 12 uitdrukkelijk geregeld dat het batige saldo na vereffening wordt besteed aan een algemeen nuttig doel, zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. Het ligt voor de hand om de overgebleven tegoeden over te dragen aan een meditatiegroep of stichting die vergelijkbare activiteiten en werkzaamheden ontplooit als hierboven vermeld. Hier mag geen misverstand over bestaan.
Verslag uitgeoefende activiteiten 2013:
In het voor- en najaar zijn 2 cycli van 12 bijeenkomsten gehouden op maandag- , dinsdag- en woensdagavond en op  woensdagmorgen. Het totaal aantal deelnemers in het voorjaar was  58. In het najaar deden 39 mensen mee.
In het voor- en najaar was er een introductiecursus op woensdagavond  met respectievelijk 5 en 4 deelnemers.
Er waren 10 meditatiedagen gepland . Eén ervan is geannuleerd vanwege een dubbele boeking. Het aantal deelnemers was gemiddeld 15.
De leesgroepen waren vol bezet met het maximale aantal van acht personen. Er zijn acht bijeenkomsten  geweest. De gelezen boeken waren:  S. Salzberg: liefdevolle vriendelijkheid; J. Goldstein: De opkomst van een westers Boeddhisme , en T.N.Hanh: het hart van Boeddhs’s leer.
Op de reflectie bijeenkomsten, die ook acht keer zijn gehouden, waren gemiddeld  zeven deelnemers per avond. 
Er zijn vier  sangha bijeenkomsten geweest. De eerste in februari in de Goede Herderzaal. Er waren  ongeveer 16 personen aanwezig. In oktober was er een tweede bijeenkomst bij de opening van het centrum aan de Dragonstraat. Twintig deelnemers gaven acte de presence.  Op kerstavond was de deelname veertien, en van oud op nieuw werden er … mensen welkom geheten.
Er waren tien trainingsbijeenkomsten voor de meditatiebegeleiders. Twee deelnemers hebben de training dit jaar niet afgemaakt, vijf anderen hebben de training met goed gevolg beëindigd.
Op de weekend retraite in november werd het maximale aantal deelnemers vanwege  de lange wachtlijst verhoogd tot 31. Aan zowel de zomer retraite als de winterretraite werd door het maximale aantal personen n.l. 28  deelgenomen.
Sinds het in gebruik nemen van het centrum zijn er wat nieuwe activiteiten: op de eerste schoonmaakochtend eind september hebben twintig mensen goed de handen uit de mouwen gestoken. De ochtenden in oktober en november hadden een veel  lagere opkomst. Ook buiten deze klus ochtenden hebben mensen in het centrum hand en spandiensten verricht. De oefenavonden waren heel rustig met enkele deelnemers.
De zondagochtendbijeenkomsten hadden gemiddeld een opkomst van 8 personen.
Er zijn twee nieuwsbrieven verschenen, één in augustus en één in oktober.


Begroting 2014:


                       

Stichting Inzicht en Bevrijding

Begroting 2014

                       
                       

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

                       
                       

Meditatiegroepen voorjaar 16x

   3.600

Huur ruimte Dragonstraat

            3.659

                       

Meditatiegroepen najaar 12x

   2.880

                       

Introductiecursus

      400

                       

     6.880

                       

Meditatiedagen 6x Dragonstraat

       900

                       

Meditatiedagen 2x Vught

       600

Huur meditatieruimte Vught

              260

                       
                       

Zomerretraite (Steyl)

   12.750

Huur meditatieruimte (Steyl)

           11.205

                       

Weekendretraite (Steyl) nov.

     3.375

Huur meditatieruimte (Steyl)

            2.490

                       

Winterretraite (Steyl) week

   10.250

Huur meditatieruimte (Steyl)

            8.715

                       
                       
                       

 Dana en donaties

     1.500

 Dana en donaties

              500

                       

Rente over 2013

       345

Algemene kosten

            2.000

                       
                       
                       

Totaal inkomsten

                   36.600

Totaal uitgaven

          28.829

                       

Subtotaal

     7.771

                       

Saldo 1 januari 2014

 

   31.000


  Saldo  31 december 2014                                                      38.771
Jaarrekening 2013

Hieronder de jaarrekening 2013,

Jaarrekening

http://www.inzichtenbevrijding.nl/afbeeldingen/file/2013-jaarrekening-webversie.pdf


Beleidsplan 2014-2015

Hieronder het beleidsplan 2014-2015 van de Stichting Sangha Inzicht en Bevrijding

http://www.inzichtenbevrijding.nl/afbeeldingen/file/beleidsplan-ib-2014-2015.pdf