Teksten die gebruikt worden tijdens een korte of lange retraite.

Gezongen toevlucht

Ik neem toevlucht tot de Boeddha
Ontwaakt zijn, dat mij de richting wijst.
Namo Boeddhaya (3x)

Ik neem toevlucht tot de Dharma
Mededogen en wijsheid is de weg
Namo Dharmaya (3x)

Ik neem toevlucht tot de Sangha
Samen-leven in aandacht, harmonie
Namo Sanghaya (3x)

Namo Boeddhaya
Namo Dharmaya
Namo SanghayaHART VAN DE SUTRA VAN GROTE WJSHEID DIE VOORBIJ DOET GAAN

Wan-neer een wakke-re mens in vrij-e aan-dacht en be-trokken-heid intens wijs-heid prak-ti-seert die nu voorbij doet gaan, door-licht zij helder de vijf sta-pels van ver-schijnse-len en be-vindt ze al-le e-ven leeg. Dit maakt aan onge-luk, leed, ver-driet com-pleet een eind.

Dus luis-ter Sha-ri-pu-tra, vorm ver-schilt echt niet van leeg-te, leeg-te niet van vorm, ja vor-men zijn vol-ko-men leeg en leeg-te is vol-ko-men vorm. Het-zelf-de geldt ook voor ge-voels-toon, waar-ne-ming, in-ten-tie en be-wust-zijn.

Daar-om Sha-ri-pu-tra, ken-merkt leeg-te al-le ding-en, wie of wat dan ook. Ze heb-ben geen spe-ciaal be-gin, een ein-de even-min, ze zijn niet zui-ver of on-zui-ver, ne-men af noch toe.

En daar-om dus is leeg-te geen fy-sie-ke vorm en geen ge-voels-toon, waar-ne-ming, in-ten-tie of be-wust-zijn. Ook geen o-gen, o-ren, neus, tong, huid of denk-or-gaan. Geen zicht-ba-re ver-schijnse-len en geen klank, geur, smaak of aan-ra-king of denk-ob-ject. Geen vi-su-eel do-mein en dan zo ver-der tot geen denk-domein. Ook geen on-we-tend-heid noch ein-de aan on-we-tend-heid en dan zo ver-der tot geen ou-der-dom en dood noch ein-de ook aan ou-der-dom en dood. Geen lij-den, oor-zaak van dit lij-den, uit-do-ving hiervan of weg hierheen. Zelfs geen be-vrij-dend we-ten, geen ver-wor-ven re-sul-taat, want niets valt er te win-nen of te be-reik-en, even-min ook niet te win-nen niet te be-rei-ken.

Dus door-dat een wakke-re mens voor-bij aan doel of winst zo leeft in wijs-heid die voor-bij doet gaan, kent nu haar geest geen hin-der-nis. Geen hin-der-nis, hier-door geen angst. Al-dus voor-bij ver-war-ring en il-lu-sie is nir-va-na hier en nu een feit. Juist door te le-ven van-uit wijs-heid die voor-bij doet gaan is het on-o-ver-trof-fen en vol-le-dig en vol-ko-men wak-ker zijn van al-le Bud-dha’s der drie tij-den he-le-maal re-a-li-teit.

Zie in dat wijs-heid die voor-bij doet gaan de gro-te man-tra is die al-les o-ver-schrijdt, de gro-te man-tra vol van licht, de bes-te man-tra, zon-der weer-ga. Zij maakt aan ons leed een eind, en dit is waar-heid , geen be-drog.

Dus zeg die man-tra voort in wijs-heid die voor-bij doet gaan, zeg de-ze man-tra voort en roep nu:

‘Gaan, ge-gaan, voor-bij ge-gaan, wij sa-men vol-ledig voor-bij ge-gaan,
in wakker-heid, zo is dit!’oor-spron-ke-lijk:
‘Ga-te, Ga-te Pa-ra-ga-te, Para-sam-ga-te Bo-dhi Sva-ha!
Ga-te, Ga-te Pa-ra-ga-te, Para-sam-ga-te Bo-dhi Sva-ha!
Ga-te, Ga-te Pa-ra-ga-te, Para-sam-ga-te Bo-o-dhi-i Sva-a-ha-a!’Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa (3X)
ere aan de Boeddha
de vereerde
de verlichte
de totaal ontwaakteTafelverzen

De 5 overwegingen

Ten eerste: Laat ik stil staan bij mijn eigen bezigheden, en bij de inspanningen van degenen die ervoor gezorgd hebben dat dit eten hier is.

Ten tweede: Laat ik mij bewust zijn van de kwaliteit van mijn handelingen als ik dit eten ontvang.

Ten derde: De oefening van aandachtig gewaar zijn is het belangrijkste, het helpt mij om verlangen, woede en onwetendheid te boven te komen.

Ten vierde: Ik waardeer dit eten omdat het bijdraagt aan de goede gezondheid van mijn lichaam en geest.

Ten vijfde: Ik neem deze voedselgave dankbaar aan, omdat het mij in staat stelt om mijn beoefening voor het welzijn van alle levende wezens voort te zetten.

De eerste hap neem ik om al het kwade na te laten
De tweede hap neem ik om al het goede te doen
De derde hap neem ik om alle levende wezens te redden
Mogen wij allen de weg van bevrijding bereiken


Als we ons voorbereiden op het eten van dit voedsel

Laten we ons met dankbaarheid herinneren:
de vele mensen, de werktuigen, de dieren en de planten,
de lucht en het water, de hemel en de aarde
bewogen in het wiel van leven en dood
hun vreugdevolle inspanning
zorgen voor onze voeding vandaag.
mogen wij door het zegenen van dit eten
onze harten in aandacht en vriendelijkheid
verbinden met het ene hart van de wereld.
en mogen wij samen met iedereen
het pad van ontwaken realiseren,
en niet ophouden ons in te zetten
voor het welzijn van alle levende wezens
saddhu, saddhu, saddhu.METTA SUTTA

Dit is hoe iemand
Die bedreven is in het goede doen
En die het pad van vrêde kent
Wenst om te handelen
Dat z/hij kundig en êêrlijk mag zijn
Recht door zee
En zachtââdig in het spreken
Nederig en niet eigenwijs
Tevreden en snêl voldaan
Niet bezwaard door plichten
En eenvoudig in haar levenswijze
Vredevol en rustig
En wijs en bekwaam
Niet trots en nt veeleisend
Dat z/hij niet het mînste mag doen
Dat de wijzen later zouden afwijzen
Z/hij wenst dat alle wezens | gelûkkig mogen zijn
In blijheid en veilligheid
Wat voor levende wezens het ook mogen zijn
Sterk of zwak | niemand ûitgezonderd
Lang, robuust, middel, klein of tenger
De zichtbaren en de ônzichtbaren
degenen die ver weg zijn | of dichtbij
Degenen die al gebôren zijn.
Of die nog geboren zullen worden
Mogen alle wezens gelûkkig zijn
Laat niemand een ander bedriegen
En op geen enkele wijze verachten
Laat niemand uit bôôsheid of vijandigheid
Iemand iets slêchts toewensen
Zoals een moeder har lêven geeft,
Om haar enig kind te beschermen
Verruim je hart zo grênzeloos
Voor alle levende we – e- zens
Straal over de wereld het gôêde uit
Naar boven in de lûcht
Ên naar beneden in dê diepte
Naar alle kanten onbegrensd
Bevrijd van hâât en wrok
Of je nu staat of loopt | zit of ligt
Vrij van slâperigheid
Houdt dit steeds in herinnering
Hiervan wordt gezegd
Dat het de meest êdele verblijfplaats is
Door niet vast te houden | aan gefixeerde denkbeelden
Zal degene die zuiver van hâ
Helder in het waarnemen
En bevrijd van zintuiglijk verlangens
Niet opnieuw geboren worden | in deze wereldOM MANI PADME HUMDe tien aanbevelingen van de Boeddha om in vrijheid en geluk te leven

1. Ik neem mij voor niet te doden, maar alle leven te koesteren
2. Ik neem mij voor niet te nemen wat niet gegeven wordt, maar de dingen van anderen te respecter
3. Ik neem mij voor geen seksuele onzorgvuldigheid te begaan, maar een leven van zuiverheid en betrouwbaarheid te leiden
4. Ik neem mij voor niet te liegen, maar de waarheid te spreken
5. Ik neem mij voor geen middelen te gebruiken die het bewustzijn bedwelmen, noch anderen daartoe aan te zetten, maar mijn geest helder te houden
6. Ik neem mij voor om niet kwaad te spreken over de fouten van anderen, maar begripvol en welwillend te zijn
7. Ik neem mij voor om mijzelf niet te prijzen en anderen af te keuren, maar mijn eigen tekortkomingen te overwinnen
8. Ik neem mij voor om niet terughoudend te zijn met geestelijke en materiële hulp, maar vrijgevig te zijn waar dat nodig is
9. Ik neem mij voor om niet boos te worden, maar me te oefenen in het vrij worden ervan
10. Ik neem mij voor om de drie juwelen Boeddha, Dharma en Sangha niet te verzaken, maar ze te eren en hoog te houden

^