Teksten die gebruikt worden tijdens een korte of lange retraite.

Gezongen toevlucht

Ik neem toevlucht tot de Boeddha
Ontwaakt zijn, dat mij de richting wijst.
Namo Boeddhaya (3x)

Ik neem toevlucht tot de Dharma
Mededogen en wijsheid is de weg
Namo Dharmaya (3x)

Ik neem toevlucht tot de Sangha
Samen-leven in aandacht, harmonie
Namo Sanghaya (3x)

Namo Boeddhaya
Namo Dharmaya
Namo SanghayaHART VAN DE SUTRA VAN GROTE WJSHEID DIE VOORBIJ DOET GAAN

Wan-neer een wakke-re mens in vrij-e aan-dacht en be-trokken-heid intens wijs-heid prak-ti-seert die nu voorbij doet gaan, door-licht zij helder de vijf sta-pels van ver-schijnse-len en be-vindt ze al-le e-ven leeg. Dit maakt aan onge-luk, leed, ver-driet com-pleet een eind.

Dus luis-ter Sha-ri-pu-tra, vorm ver-schilt echt niet van leeg-te, leeg-te niet van vorm, ja vor-men zijn vol-ko-men leeg en leeg-te is vol-ko-men vorm. Het-zelf-de geldt ook voor ge-voels-toon, waar-ne-ming, in-ten-tie en be-wust-zijn.

Daar-om Sha-ri-pu-tra, ken-merkt leeg-te al-le ding-en, wie of wat dan ook. Ze heb-ben geen spe-ciaal be-gin, een ein-de even-min, ze zijn niet zui-ver of on-zui-ver, ne-men af noch toe.

En daar-om dus is leeg-te geen fy-sie-ke vorm en geen ge-voels-toon, waar-ne-ming, in-ten-tie of be-wust-zijn. Ook geen o-gen, o-ren, neus, tong, huid of denk-or-gaan. Geen zicht-ba-re ver-schijnse-len en geen klank, geur, smaak of aan-ra-king of denk-ob-ject. Geen vi-su-eel do-mein en dan zo ver-der tot geen denk-domein. Ook geen on-we-tend-heid noch ein-de aan on-we-tend-heid en dan zo ver-der tot geen ou-der-dom en dood noch ein-de ook aan ou-der-dom en dood. Geen lij-den, oor-zaak van dit lij-den, uit-do-ving hiervan of weg hierheen. Zelfs geen be-vrij-dend we-ten, geen ver-wor-ven re-sul-taat, want niets valt er te win-nen of te be-reik-en, even-min ook niet te win-nen niet te be-rei-ken.

Dus door-dat een wakke-re mens voor-bij aan doel of winst zo leeft in wijs-heid die voor-bij doet gaan, kent nu haar geest geen hin-der-nis. Geen hin-der-nis, hier-door geen angst. Al-dus voor-bij ver-war-ring en il-lu-sie is nir-va-na hier en nu een feit. Juist door te le-ven van-uit wijs-heid die voor-bij doet gaan is het on-o-ver-trof-fen en vol-le-dig en vol-ko-men wak-ker zijn van al-le Bud-dha’s der drie tij-den he-le-maal re-a-li-teit.

Zie in dat wijs-heid die voor-bij doet gaan de gro-te man-tra is die al-les o-ver-schrijdt, de gro-te man-tra vol van licht, de bes-te man-tra, zon-der weer-ga. Zij maakt aan ons leed een eind, en dit is waar-heid , geen be-drog.

Dus zeg die man-tra voort in wijs-heid die voor-bij doet gaan, zeg de-ze man-tra voort en roep nu:

‘Gaan, ge-gaan, voor-bij ge-gaan, wij sa-men vol-ledig voor-bij ge-gaan,
in wakker-heid, zo is dit!’oor-spron-ke-lijk:
‘Ga-te, Ga-te Pa-ra-ga-te, Para-sam-ga-te Bo-dhi Sva-ha!
Ga-te, Ga-te Pa-ra-ga-te, Para-sam-ga-te Bo-dhi Sva-ha!
Ga-te, Ga-te Pa-ra-ga-te, Para-sam-ga-te Bo-o-dhi-i Sva-a-ha-a!’Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa (3X)
ere aan de Boeddha
de vereerde
de verlichte
de totaal ontwaakte

Tafelverzen

De 5 overwegingen

Ten eerste: Laat ik stil staan bij mijn eigen bezigheden,en bij de inspanningen van degenen die ervoor gezorgd hebben dat dit eten hier is.

Ten tweede: Laat ik mij bewust zijn van de kwaliteit van mijn handelingen als ik dit eten ontvang.

Ten derde: De oefening van aandachtig gewaar zijn is het belangrijkste, het helpt mij om verlangen, woede en onwetendheid te boven te komen.

Ten vierde: Ik waardeer dit eten omdat het bijdraagt aan de goede gezondheid van mijn lichaam en geest.

Ten vijfde: Ik neem deze voedselgave dankbaar aan, omdat het mij in staat stelt om mijn beoefening voor het welzijn van alle levende wezens voort te zetten.

De eerste hap neem ik om al het kwade na te laten
De tweede hap neem ik om al het goede te doen
De derde hap neem ik om alle levende wezens te redden
Mogen wij allen de weg van bevrijding bereiken


Als we ons voorbereiden op het eten van dit voedsel

Laten we ons met dankbaarheid herinneren:


^